AZUL Hotel & Restaurant

Ubytovací poriadok 1. V AZUL Hotel & Restaurant môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby, alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania, resp. je už k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi recepcie hotela AZUL pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti + víza pri vízovej povinnosti (prihlasovanie pobytu cudzincov sa upravuje osobitnou právnou úpravou) a obdrží hotelový preukaz, ktorým sa bude počas trvania jeho pobytu preukazovať vždy pri opakovanom príchode do hotela.
 2. Hotel môže hosťovi vo zvláštnych prípadoch ponúknuť aj iné ako pôvodne dohodnuté ubytovanie, ak sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky, avšak nikdy nie za vyššiu cenu, ako bolo dohodnuté, pokiaľ nedodržanie podmienok rezervácie bolo spôsobené zo strany hotela.
 3. Príležitostné lôžko môže ubytovateľ poskytnúť len na požiadanie hosťa, najlepšie je uviesť túto požiadavku v písomnej rezervácii minimálne 48 hodín vopred.
 4. Hotel si nárokuje garantovať platbu (resp. aj nástup na ubytovanie) písomnou objednávkou so zúčtovacími dátami, číslom kreditnej karty, alebo hotovosťou či prevodom na účet hotela. Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe zmlúv o ubytovaní. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii hotela. Hotel poskytuje svojim hosťom služby v rozsahu ako boli vzájomne dohodnuté. Hosť uhrádza platbu za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom spravidla pri ukončení pobytu. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytovaných služieb sa vyrovná doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 5. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14:00 hod., najneskôr do 20:00 hod. (pondelok-piatok) a od 15:00 hod., najneskôr do 20:00 hod. (sobotanedeľa). Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Ak sa hosť neubytuje do 20:00 hod. a jeho rezervácia nie je garantovaná kreditnou kartou alebo zmluvou, môže hotel s izbou disponovať.
 6. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. ráno, uhradí aj sumu za celú predchádzajúcu noc. Hosťovi, ktorý trvá na ubytovaní pred 14:00 hod., môže hotel naúčtovať poplatok za skoré ubytovanie sa v sume 20 EUR.
 7. Hosť sa odubytuje a ohlási svoj odchod na recepcii hotela najneskôr do 11:00 hod. v pondelok – piatok a do 12:00 hod. v sobotu a v nedeľu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Do toho času izbu uvoľní a kartičku – kľúč vráti na recepcii. Pokiaľ hosť tak neučiní, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať poplatok za neskorý odchod (do 17:00 hod. v sume 20 EUR), resp. celú nasledujúcu noc (po 17:00 hod.).
 8. V prípade, že hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii, ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 9. V izbe a spoločenských priestoroch hotela AZUL nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej, či inej inštalácie. Ďalej nie je dovolené používať vlastné elektrické, plynové a prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.)
 10. Fajčenie nie je povolené v priestoroch celej budovy hotela AZUL. V prípade porušenia hotel môže účtovať pokutu podľa uváženia.
 11. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch hotela. Pri vzniku úrazu, alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v hoteli AZUL.
 12. V čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka je možné organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod. v priestoroch k tomu určených.
 13. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory hotela AZUL. V izbe, kde je hosť ubytovaný, smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku v čase od 8:00 do 22:00 hod.
 14. Pred odchodom z izby hotela je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť všetky elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a zavrieť – skontrolovať dvere. Funkcie elektrospotrebičov, osvetlenia a vody, ako i klimatizácie sa automaticky vypnú vytiahnutím hotelovej karty – kľúča zo snímača.
 15. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí. Na izbe sa cenné veci ukladajú do trezora zabudovaného v nábytku. Pre úschovu zvlášť hodnotných predmetov (šperky, peniaze, drahé výrobky,…) žiadame ctených hostí použiť centrálny trezor na recepcii hotela. Táto zodpovednosť sa spravuje ustanovením § 758 Občianskeho zákonníka.
 16. Pobyt a pohyb psov a iných zvierat v hoteli nie sú povolené.
 17. Za škody spôsobené na majetku hotela zodovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 18. Parkovanie na vonkajšom priľahlom parkovisku je zdarma.
 19. Pri ochorení alebo zranení hosťa prevádzkovateľ zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 20. V hoteli je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.
 21. Pripomienky a sťažnosti, ako i návrhy na zlepšenie činnosti našich zariadení prijímajú vedúci pracovníci jednotlivých úsekov, ako i vedenie hotela ústne, alebo písomnou správou.
 22. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má prevádzkovateľ hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času

Ubytovací poriadok je platný od 1. 4. 2017, posledná aktualizácia 11. 1. 2018.